دانشمندان قطره انسولین را به جای داروهای تزریقی پیشنهاد کرده‌اند

دانشمندان قطره انسولین را به جای داروهای تزریقی پیشنهاد کرده‌اند