روش جدید محققان می‌تواند ۹ سال زودتر زوال عقل را پیش بینی کند

روش جدید محققان می‌تواند ۹ سال زودتر زوال عقل را پیش بینی کند