محققان موفق به کشف گونه‌های بیگانه در تاریک‌ترین اعماق اقیانوس شدند

محققان موفق به کشف گونه‌های بیگانه در تاریک‌ترین اعماق اقیانوس شدند