کشف بزرگترین یوزپلنگ تاریخ با جثه‌ای به اندازه‌ی شیر

کشف بزرگترین یوزپلنگ تاریخ با جثه‌ای به اندازه‌ی شیر