گوگل ساعت پیکسل واچ ۲ را به قابلیت تشخیص تصادف حین دوچرخه سواری مجهز کرد

گوگل ساعت پیکسل واچ ۲ را به قابلیت تشخیص تصادف حین دوچرخه سواری مجهز کرد